Sökning: "Matilda Holmström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Matilda Holmström.

 1. 1. Elitidrott och sömn : En kvantitativ studie om elitidrottande ungdomars sömnhygien och skärmanvändande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Jasmine Pettersson; Matilda Holmström; [2020]
  Nyckelord :Sleep quality; sleep quantity; sleep hygiene; screen time; high school athlete; elite sport; Sömnkvalitet; sömnkvantitet; sömnhygien; skärmanvändande; riksidrottsgymnasium; elitidrott;

  Sammanfattning : Sömn är grundläggande för elitidrottares återhämtning och uppbyggnad. För ungdomar som elitidrottar kan upprätthållande av en god sömnkvalitet, sömnkvantitet och sömnhygien vara utmanande. Det huvudsakliga syftet med studien var att studera skillnader i sömnvanor mellan elitidrottande ungdomar och ungdomar som inte elitidrottar. LÄS MER

 2. 2. Klimatneutrala inrikesgodstransporter år 2045 : En backcasting och multi-level perspectiveanalys om elvägens och järnvägens framtida roll i godstransportsystemet

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Josefin Dahlquist; Matilda Ninasdotter Holmström; [2019]
  Nyckelord :Elektrifiering; lastbil; tåg; logistik; ERS; MLP;

  Sammanfattning : Sveriges riksdag har beslutat att de nationella nettoutsläppen av växthusgaser år 2045 ska varanoll samt reduceras med 70 % till år 2030. Vägfordon som transporterar gods stod år 2017 förungefär 30 % av transportsektorns totala nationella utsläpp. LÄS MER

 3. 3. Håller arbetsgivaren vad den lovar? : En kvalitativ studie om anställdas upplevelser av organisationens presenterade värdeerbjudande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Elin Holmström; Andersson Matilda; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Employer branding är ett omfattande ämnesområde som går ut på att attrahera individer samt behålla anställda inom en organisation. Anställda ses som humana resurser som man vill behålla inom organisationen för att värdefull kompetens och kunskap inte ska gå förlorad. LÄS MER

 4. 4. Förskolepedagogers uppfattning om barns delaktighet vid utomhusvistelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Kristoffer Holmström; Matilda Wallgren; [2018]
  Nyckelord :Delaktighet; Utomhusvistelse; Förskollärare; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Vi vill med detta examensarbete skapa kunskap om förskollärares attityd till delaktighet i samband med utomhusvistelse. Metoden som har använts är kvalitativa intervjuer med sex förskollärare. LÄS MER

 5. 5. Visualization: The Human Brain and Developing Spatial Ability in Structural Geological Education

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Matilda Ninasdotter Holmström; Sofia Korhonen; [2015]
  Nyckelord :Spatial ability; cognitive science; human brain; education; structural geology; 3D modelling; Spatial förmåga; kognitiv vetenskap; mänskliga hjärnan; utbildning; strukturgeologi; 3D-modellering;

  Sammanfattning : Spatial ability and the skill to visualize objects is necessary for earth scientist, especially structural geologist. For this reason, undergraduate students within earth science needs to learn this skills, and how is the best way to teach this skills. To implement 3D thinking in undergraduate teaching, three strategies are presented. LÄS MER