Sökning: "Matilda Jangnäs"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Jangnäs.

  1. 1. Stress och patientsäkerhet : En litteraturöversikt om sjuksköterskans arbetsrelaterade stress och dess påverkan på patientsäkerheten

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Klara Bratell; Matilda Jangnäs; [2019]
    Nyckelord :Stress; Occupational stress; Nurses; Patient safety; Jean Watson; Stress; Arbetsrelaterad stress; Sjuksköterskor; Patientsäkerhet; Jean Watson;

    Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterad stress är ett växande problem inom vården, och de krav som ställs i förhållande till otillräckliga resurser skapar en hög arbetsbelastning vilket i sin tur kan leda till stress och ohälsa. Sjuksköterskans profession innebär ett stort ansvar då hon ska ge en god omvårdnad till alla som behöver och samtidigt agera arbetsledare samt organisera omvårdnadsarbetet. LÄS MER