Sökning: "Matilda Jirblom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Jirblom.

  1. 1. Egenskaper och förtjockningspotential hos slam från MBR- respektive CAS-process

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

    Författare :Matilda Jirblom; [2019]
    Nyckelord :MBR-process; excess sludge; characteristics of sludge; thickening; Henriksdal wastewater treatment plant; Hammarby Sjöstadsverk; MBR-process; överskottslam; slamegenskaper; förtjockning; Henriksdals reningsverket; Hammarby Sjöstadsverk;

    Sammanfattning : För att kunna möta framtidens striktare reningskrav för avloppsvatten och en ökad belastning på grund av befolkningstillväxt bygger Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) om Henriksdals reningsverk inom projektet Stockholms Framtida Avloppsvattenrening (SFA). En av de större förändringarna i det framtida Henriksdals reningsverk är införandet av MBR-teknik, där slam och vatten avskiljs genom membranfiltrering. LÄS MER