Sökning: "Matilda Löfstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Löfstedt.

  1. 1. Can a parental questionnaire about children’s reading ability identify dyslexia in school children?

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Matilda Löfstedt; Astrid Hellman; [2021-02-12]
    Nyckelord :dyslexia; screening; parental questionnaire; diagnosis; reading; dyslexi; screening; föräldraskattningsformulär; diagnos; läsning;

    Sammanfattning : I dagens samhälle ställs stora krav på människors läs- ochskrivförmåga. Studier har visat att barn med dyslexi löper större risk att utveckladepression och ångest än andra barn. Man eftersträvar därför ett tids- ochkostnadseffektivt screeninginstrument för att identifiera dyslexi i tidig ålder. LÄS MER