Sökning: "Matilda Lanner"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Matilda Lanner.

 1. 1. När svåra beslut måste fattas kring vård i livets slutskede - En systematisk litteraturöversikt över upplevelser av det interprofessionella samarbetet inom intensivvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Björk; Matilda Lanner; [2021-05-18]
  Nyckelord :beslutsfattande; intensivvård; interprofessionellt samarbete; vård vid livets slutskede;

  Sammanfattning : Background: End-of-life care is a common part of the work within the intensive care unit. The transitioning process from an active treatment to end-of-life care demands a decision made by the responsible physician. This decision changes the path of the care from life supportive treatment to palliative care. LÄS MER

 2. 2. Komplexiteten av omvårdnadsarbetet med utlokaliserade patienter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Gerle; Matilda Lanner; [2019-08-01]
  Nyckelord :utlokalisering av patienter; patientsäkerhet; sjuksköterskors arbetsmiljö; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Som ett resultat av en åldrande och mer multisjuk befolkning råder platsbrist inom slutenvården. Patienter förflyttas då till avdelningar med andra specialistområden. Utlokalisering leder till att sjuksköterskor tvingas vårda patienter med sjukdomstillstånd vilka sjuksköterskan kan ha bristande kunskap inom. LÄS MER