Sökning: "Matilda Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Matilda Larsson.

 1. 1. Det blir svårt när en tredje person är inblandad : En kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter av att samtala med barn genom tolk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Matilda Larsson; Hanna Jarälv; [2019]
  Nyckelord :Interpreter; Child; Communication; Social workers.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate social workers’ experience of communicating with children using an interpreter and analysing the challenges. We conducted qualitative interviews with the focus groups of social workers in a city in the southern part of Sweden. They all served at the social services in the municipality. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av internetförmedlad KBT inom primärvården i Östergötland

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Matilda Larsson; Katia Sánchez Sequeira; [2019]
  Nyckelord :iKBT; primärvård; transdiagnostisk; ångest; depression; stress; oro; sömnbesvär; effectivenesstudie;

  Sammanfattning : Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (iKBT) med behandlarstöd har visat sig vara effektivt för behandling av lindrig till medelsvår depression, oro, ångest, stress och sömnbesvär. Syftet med föreliggande uppsats var att utvärdera om iKBT med behandlarstöd var verksamt för patienter med psykisk ohälsa inom primärvården i Region Östergötland. LÄS MER

 3. 3. "Varför ska vi lära oss det här?" - Teknikelevers uppfattningar om kemins roll i utbildningen och i samhället

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Matilda Larsson; [2018]
  Nyckelord :teknikelever; fenomenografi; gymnasieelevers uppfattningar; kemins roll; kunskapsemfaser; yt- och djupinriktat lärande;

  Sammanfattning : Kursen Kemi 1 är obligatorisk att läsa på gymnasiet för elever på de naturvetenskapliga och tekniska programmen. Dock är teknikeleverna (TE-eleverna) mindre motiverade till att läsa kemi och har sämre betyg i kursen jämfört med naturvetenskapseleverna, vilket är ett problem. LÄS MER

 4. 4. Dags att bryta "Anders kretslopp" - En studie om mångfald och finansiell prestation i svenska börsbolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Berneblad; Matilda Strömblad Larsson; Asim Zametica; [2018]
  Nyckelord :Mångfald; styrelse; finansiell prestation; Tobins Q; ROA; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur svenska börsbolags finansiella prestation påverkas av mångfald i dess styrelse, sett till kön, ålder, nationalitet, beroendeställning, utbildning och ämbetstid.... LÄS MER

 5. 5. Växtnäringsläckage från hästhagar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Matilda Larsson; [2018]
  Nyckelord :fosfor; häst; kväve; mockning; utfodring; växtnäringsläckage;

  Sammanfattning : I hästens urin och träck finns kväve och fosfor som är två växtnäringsämnen som till stor del bidrar till övergödningen av sjöar och vattendrag. Det finns risk att dessa växtnäringsämnen läcker från hästhagarna om inte hagarna sköts om på rätt sätt. LÄS MER