Sökning: "Matilda Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Matilda Larsson.

 1. 1. "Varför ska vi lära oss det här?" - Teknikelevers uppfattningar om kemins roll i utbildningen och i samhället

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Matilda Larsson; [2018]
  Nyckelord :teknikelever; fenomenografi; gymnasieelevers uppfattningar; kemins roll; kunskapsemfaser; yt- och djupinriktat lärande;

  Sammanfattning : Kursen Kemi 1 är obligatorisk att läsa på gymnasiet för elever på de naturvetenskapliga och tekniska programmen. Dock är teknikeleverna (TE-eleverna) mindre motiverade till att läsa kemi och har sämre betyg i kursen jämfört med naturvetenskapseleverna, vilket är ett problem. LÄS MER

 2. 2. Dags att bryta "Anders kretslopp" - En studie om mångfald och finansiell prestation i svenska börsbolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Berneblad; Matilda Strömblad Larsson; Asim Zametica; [2018]
  Nyckelord :Mångfald; styrelse; finansiell prestation; Tobins Q; ROA; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur svenska börsbolags finansiella prestation påverkas av mångfald i dess styrelse, sett till kön, ålder, nationalitet, beroendeställning, utbildning och ämbetstid.... LÄS MER

 3. 3. Växtnäringsläckage från hästhagar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Matilda Larsson; [2018]
  Nyckelord :fosfor; häst; kväve; mockning; utfodring; växtnäringsläckage;

  Sammanfattning : I hästens urin och träck finns kväve och fosfor som är två växtnäringsämnen som till stor del bidrar till övergödningen av sjöar och vattendrag. Det finns risk att dessa växtnäringsämnen läcker från hästhagarna om inte hagarna sköts om på rätt sätt. LÄS MER

 4. 4. Patientens upplevelse av oro inför operation : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Matilda Larsson; Ringqvist Amanda; [2018]
  Nyckelord :Oro; Preoperativ; Lidande; Patient; Upplevelse; Maktlöshet; Ängslan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kirurgisk verksamhet utgör en väsentlig del av dagens sjukvård. I Sverige utfördes år 2016 drygt 2 miljoner operationer, en siffra som ökar årligen. Inför operation upplever många patienter oro av olika karaktär och intensitet, vilket ger upphov till lidande. LÄS MER

 5. 5. SKOLAN + INTEGRATION = SANTEn studie om högstadieelevers upplevda känsla av politisk delaktighet, attityd till integration samt känsla av tillhörighet till staten och sitt samhälle före och efter omfördelningen av elever i Örebro kommun år 2017

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Matilda Larsson; Erica Nordin; [2018]
  Nyckelord :Political participation; integration; belonging; society; pupils; secondary school;

  Sammanfattning : During the last couple of years there has been an intensification of the discussion concerning integration in Sweden and how it should be managed. The subject is being discussed in the society and in political institutions. LÄS MER