Sökning: "Matilda Ljungberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Matilda Ljungberg.

 1. 1. "Ni är faktiskt föräldrar. Ni har satt det här barnet till världen så ni har ett ansvar att uppfostra barnet, i vått och torrt." : En kvalitativ studie om interaktionsprocesser mellan socialsekreterare och föräldrar till tonårsbarn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Matilda Ljungberg; [2019]
  Nyckelord :Social services; family assessments; interaction; normality verses deviation; responsibilities; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how social workers describe the difficulties that they experience while interacting with parents of adolescents who seek support from social services and also how social workers describe accountability for the children amongst themselves and the parents. The method chosen for this study was qualitative interviews with five different youth welfare social workers from two town district committees as part of a bigger city in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Strävan mot professionalisering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Ljungberg; Matilda Elme; [2018]
  Nyckelord :profession; arbetsvillkor; studie- och yrkesvägledare; jurisdiktion; systemteori;

  Sammanfattning : Det har framkommit i flertalet granskningar att det förekommer brister inom studie- och yrkesvägledningsarbetet i de svenska skolorna idag. Det framkommer bland annat att avsaknad av styrning, ledning och kvalitetssäkring är återkommande problem. LÄS MER

 3. 3. Kommunikationsmönster i klassrummet ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Ahlström; Matilda Ljungberg; [2016]
  Nyckelord :genus; intonation; kommunikationsmönster; lärares erfarenheter; skolans lägre åldrar; svenska; talutrymme; turtagning; Verbal stöttning;

  Sammanfattning : Vi har under det här arbetet utgått från syftet som är att undersöka kommunikationsmönster i klassrummet, i svenska skolans lägre åldrar utifrån ett genusperspektiv. De frågeställningar som ställdes utifrån syftet är Hur kan kommunikationsmönster, i form av talutrymme, turtagning, verbal stöttning och intonation, se ut i den svenska skolans lägre åldrar? samt Hur ser erfarenheten ut bland lärare när det kommer till de ovannämnda delarna av kommunikationsmönstret i svenska skolans lägre åldrar? I uppsatsens litteraturgenomgång kan vi se att klassrummet verbalt domineras av pojkarna. LÄS MER

 4. 4. Utbildningsinsatser av beslutsstödsystem : En studie hur kommunala verksamheter kan genomföra utbildningsinsatser för slutanvändare av beslutsstödsystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Josefine Ljungberg; Matilda Lindvert; [2016]
  Nyckelord :Beslutsstödsystem; Utbildningsinsatser; Kommunala verksamheter;

  Sammanfattning : För att kunna stödja beslutsfattande i kommunala verksamheter kan beslutsstödsystem användas. Slutanvändare som i sin tur använder beslutsstödsystemet i sina dagliga arbetsprocesser har visat sig ge nytta för den kommunala verksamheten. LÄS MER