Sökning: "Matilda Marin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Marin.

  1. 1. The skeletal remains of the naval ship Mars : An osteological pre-study for analysing digitally documented skeletalremains in a marine context

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

    Författare :Matilda Fredriksson; [2015]
    Nyckelord :Osteology; Marine osteology; Human osteology; Animal osteology; Taphonomy; Naval ship Mars; Digital methods; Saltwater; Brackish water; Marine sediment; Conservation methods;

    Sammanfattning : Denna kandidatuppsats är ämnad att ligga som grund för framtida osteologisk dokumentation ochanalys av de skeletala kvarlevorna från skeppet Mars, och är utförd i samarbete med projektet SkeppetMars (1564).Syftet med denna uppsats är att undersöka och problematisera möjligheterna att analyseradigitalt dokumenterade skeletala kvarlevor i en marin miljö. LÄS MER