Sökning: "Matilda Niclasson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Niclasson.

  1. 1. Högstadieelevers kunskap och motivation för klimatanpassad skolmat

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Rebecca Andréasson Billström; Niklas Jadell; Matilda Niclasson; [2019-08-14]
    Nyckelord :Anpassning; Klimatarbete; Livsmedel; Växthusgasutsläpp;

    Sammanfattning : Program: Kostekonomi, med inriktning mot ledarskapNivå: GrundnivåHandledare: Agneta SjöbergExaminator: Cecilia Magnusson SporreAntal sidor: 38 (inklusive bilagor)Termin/år: Vt2019.... LÄS MER