Sökning: "Matilda Niklasson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Niklasson.

  1. 1. HBTQI-personers upplevelser av hälso- och sjukvården : en litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Matilda Niklasson; Lotta Marén Helsing; [2021]
    Nyckelord :LGBTQI; Experience; Healthcare; Attitude; Knowledge; Norms; Normativity; Travelbee ; HBTQI; Upplevelse; Vård; Attityd; Kunskap; Normer; Normativitet; Travelbee ;

    Sammanfattning : Bakgrund: Det råder en heteronorm i samhället och forskning visar att HBTQI-personer är utsatta för våld, diskriminering och fördomar i samhället. Forskning visar även att det råder bristande kunskap om HBTQI-personers hälsa inom hälso- och sjukvården. LÄS MER