Sökning: "Matilda Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden Matilda Nilsson.

 1. 1. Samhällsbyggnadskonsekvenser av riksgränsens rättsliga reglering mellan Sverige och Norge

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Emilia Eliaeson; Matilda Nilsson; [2022]
  Nyckelord :national border; tractat; border overhaul; cross-border buildings; property formation; property exits; suitable property units; NorwaY; riksgräns; traktat; gränsöversyn; gränsöverskridande byggnader; fastighetsbildning; utfarter; lämplig fastighet; Norge;

  Sammanfattning : Sveriges och Norges geografiska landområde skiljs av riksgränsen. Riksgränsen är den längsta i Europa och avgränsar svensk och norsk lagstiftnings tillämpningsområde. Syftet med studien är att utreda vilken påverkan riksgränsen mellan Sverige och Norge har på samhällsbyggnadsprocessen i gränsnära områden. LÄS MER

 2. 2. ”Jag föddes på Instagram” : Barns perspektiv på exponering och inflytande på Instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Molly Nilsson; Matilda Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Medieetik; barn; Instagram; sharenting; exponering; inflytande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap kring barns medvetenhet samt uppfattning kring exponering och inflytande på Instagram. Studiens mål är att undersöka hur barn uppfattar exponering på Instagram där motivet är dom själva. Vi har utgått från plattformen Instagram och riktat in oss på en målgrupp i åldrarna 10–12 år. LÄS MER

 3. 3. Alla barn får vara med och leka, eller? : En studie om pedagogers förhållningssätt för att förebygga och motverka utanförskap i barns fria lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Matilda Nilsson; Sofie Schildt; [2022]
  Nyckelord :Delaktighet; exkludering; fri lek; inkludering; pedagogers förhållningssätt; utanförskap;

  Sammanfattning : Att förskolan ska vara en plats som bidrar till social gemenskap som gynnar barns självbild är något som lyfts i  Läroplan för förskolan Lpfö18 (2018). Men är det verkligen så enkelt?  Var drar man som pedagog gränsen mellan att låta barn exkludera andra för att skydda den pågående leken men att samtidigt sträva efter att alla barn ska ges möjlighet till inkludering och delaktighet? Studiens syfte grundar sig i frågor som har väckts hos oss när vi diskuterat barn i utanförskap och utifrån dessa frågor vill vi undersöka hur pedagoger beskriver utanförskap i den fria leken, samt hur pedagoger arbetar för att motverka utanförskap i barns fria lek. LÄS MER

 4. 4. Extra anpassningar i fritidshem : En kvalitativ studie om fritidshemslärares/fritidspedagogers uppfattningar om extra anpassningar i fritidshemmet utifrån ett inkluderingsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Cassandra Nilsson; Matilda Arusell; [2022]
  Nyckelord :Extra anpassningar; fritidshem; fritidshemslärare fritidspedagoger; inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att bidra med ytterligare kunskap till forskning inom området fritidshem. Studiens mål var att undersöka fritidshemslärare/fritidspedagogers uppfattningar på extra anpassningar i fritidshemmet utifrån ett inkluderingsperspektiv. Vi har utfört fyra kvalitativa intervjuer med utbildad personal i fritidshemmet. LÄS MER

 5. 5. Patienters respektive sjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av bedsiderapportering : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Matilda Johansson; Wilma Nilsson; [2022]
  Nyckelord :sjuksköterska; patient; bedside; överrapportering; uppfattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bedsiderapportering är en rapporteringsmodell som sker med patienten närvarande. Flerafördelar har noterats med modellen som ekonomiska besparingar och färre patienter som ramlar.Sjuksköterskor har ett ansvar att förmedla information på ett säkert sätt och samtidigt bevara sekretessoch integritet. LÄS MER