Sökning: "Matilda Nystås"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Nystås.

  1. 1. Tidspressens påverkan på sjuksköterskors hälsa : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Matilda Nystås; Lovisa Olsson; [2022]
    Nyckelord :Health; nurses; time pressure; Hälsa; sjuksköterskor; tidspress;

    Sammanfattning : Bakgrund: Tidspress inom vården kan leda till vårdskador och att patienter upplever vården som osäker. Sjuksköterskor ska enligt lag arbeta patientsäkert men på grund av tidspress finns inte alltid den möjligheten. Sjuksköterskans arbetsförhållanden begränsar fritiden och möjligheten att leva en hälsofrämjande livsstil. LÄS MER