Sökning: "Matilda Olofsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Matilda Olofsson.

 1. 1. Tystnad, isolering och ökat våld. En studie om hur våldsutsatta kvinnor har påverkats under covid-19

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Matilda Olofsson; Julia Emnell; [2021-01-07]
  Nyckelord :women s shelters; normalization processes; break-up processes; isolation; domestic violence; abuse; covid-19; pandemic;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to investigate how the staff at women's shelters apprehend that the situation of women exposed to violence has been affected by covid-19. The purpose is further to analyze what consequences of covid-19 has had for the staff's ability and opportunities to support abused women during normalization and break-up processesMethod: Qualitative in-depth interviews with staff at seven women’s sheltersProcedure: Seven interviews with staff at women’s shelters were transcribed and analyzed using the theory of normalization and break-up processes. LÄS MER

 2. 2. Icke farmakologiska behandlingar vid depression hos vuxna : En systematisk litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Matilda Olofsson Skarin; Sara Isaksson; [2020]
  Nyckelord :Depression; komplementär alternativ medicin; sjuksköterskor; omvårdnad; behandlingseffekt;

  Sammanfattning : Depression drabbar 322 miljoner människor världen över och påverkar både individen och personer i dess omgivning. Behandlingen av depression varierar och kan vara farmakologisk och icke farmakologisk. I vissa delar av världen är det mer accepterat att behandla depression med komplementär och alternativ medicin. LÄS MER

 3. 3. "Var lägger jag och en?" - Lärares förhållningssätt till språkutvecklande matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jenny Kihlberg; Matilda Olofsson; [2019]
  Nyckelord :matematik; matematiklärares förhållningssätt; språkutvecklande arbetssätt; språkutvecklande matematikundervisning; språkutveckling;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker lärares förhållningssätt till språkutvecklande matematikundervisning och hur en sådan kommer till uttryck i praktiken. Tidigare forskning visar att det finns många fördelar med att arbeta språkutvecklande i matematikämnet men att lärare tenderar att motsätta sig arbetssättet. LÄS MER

 4. 4. ”Motivation är ju jätteviktigt, man måste ha lust att lära, lust att vilja!” : En studie om vilka motiverande inslag lärare i årskurs 1 använder för att motivera elever i läsundervisningen.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Matilda Olofsson; Josefin Sundqvist; [2019]
  Nyckelord :Förväntan-värdeteorin; The Simple View of Reading; Kombinerad metod; Syntetisk metod; Analytisk metod;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få ökad kunskap om lärares uppfattningar om och undervisning i läsning kopplat till motivation, i årskurs 1. För att undersöka detta ligger fokus på vilken läsundervisning lärare bedriver och vad lärare använder för motiverande inslag i sin läsundervisning. LÄS MER

 5. 5. Problem med problemlösningsförmågan? : En litteraturstudie om aspekter som påverkar elevers utveckling av problemlösningsförmågan i matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Josefin Gustafsson; Angelica Ogesjö; Matilda Olofsson; [2018]
  Nyckelord :problemlösningsförmåga; matematikundervisning; sociokulturell teori; socialt samspel; proximal utvecklingszon; mediering; appropriering;

  Sammanfattning : Arbetet är en systematisk litteraturstudie som har fokus på problemlösning i matematikundervisning kopplat till det sociala samspelet. Syftet med studien är atsynliggöra och beskriva vilka aspekter i det sociala samspelet som påverkar elevernas utveckling av problemlösningsförmågan i matematikundervisningen. LÄS MER