Sökning: "Matilda Petersson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Matilda Petersson.

 1. 1. Att leva med diabetes typ 1 : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sofia Svensson; Matilda Petersson; [2019]
  Nyckelord :diabetes type 1; experiences; self-care; qualitative; diabetes typ 1; egenvård; kvalitativ; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är en autoimmun kronisk sjukdom som har ökat i antal drabbade de senaste 20 åren. Kontroll av plasmaglukosvärdet är centralt för att kunna utföra behandlingsåtgärder samt minska risken för komplikationer. En del av sjuksköterskans roll är att bidra med information, stödja och ge råd. LÄS MER

 2. 2. Hälsofrämjande utemiljöer? : ett gestaltningsförlag av en privatträdgård

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Matilda Petersson; [2019]
  Nyckelord :hälsofrämjande trädgård; terapiträdgård; psykisk hälsa; designprinciper;

  Sammanfattning : I takt med städerna expanderas och fler människor väljer att bosätta sig i städerna drabbas allt fler av psykisk ohälsa. Studier har kunnat påvisat en nära koppling mellan en förbättrad hälsa och vistelse i natur. En behandlingsmetod som riktar sig åt att bota olika former av psykisk ohälsa är trädgårdsterapi. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg i matematikundervisningen - medel eller mål? : En kvalitativ studie med fokus på hur matematiklärare på gymnasiet använder och motiverar digitala verktyg i undervisningen i samband med digitaliseringen i ämnet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Ellen Elvung; Matilda Petersson; [2019]
  Nyckelord :Digital tools; ATD; Curricilum Theory; The Framework RAT; Didactics of mathematics; Digitala verktyg; ATD; Läroplansteori; Ramverket RAT; Matematikundervisning;

  Sammanfattning : Idén till denna studie uppkom i samband med den förändring i styrdokumenten gällande digitalisering av ämnet Matematik som trädde i kraft 2017. Syftet med studien är att undersöka hur lärare använder och motiverar användandet av digitala verktyg i matematikundervisningen, samt i vilken utsträckning de har förändrat sin undervisning i samband med digitaliseringen av läroplanen. LÄS MER

 4. 4. Vad är ”till övervägande del”? : en kvalitativ studie om hur lärare i ämnet Idrott och hälsa hanterar och tolkar gränsfallssituationer vid bedömning och betygsättning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Ellen Elvung; Matilda Petersson; [2018]
  Nyckelord :”Idrott och hälsa”; bedömning; betyg; gränsfall; ”till övervägande del”; läroplansteori;

  Sammanfattning : Genom att fokusera på lärarnas tolkning av gränsfall vid bedömningssituationer i förhållande till värdeorden och tolkningen av vad begreppet “till övervägande del” innebär vid betygsättning av betygen B och D uppnås studiens syfte. Syftet är att undersöka hur lärarna förhåller sig till gränsfall vid bedömningssituationer och vid betygsättning inom ämnet Idrott och hälsa. LÄS MER

 5. 5. Samarbete önskas – Studie- och yrkesvägledare om arbetet med praon i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amy Svensson; Matilda Petersson; [2018]
  Nyckelord :grundskola; praktisk arbetslivsorientering; prao; arbetslivskunskap; studie- och yrkesvägledare;

  Sammanfattning : Skolan förväntas arbeta aktivt med skola-arbetslivsområdet för att ge eleverna viktig kunskap inför deras framtida yrkesliv. Praon är den del av arbetslivskunskapen som skolorna främst arbetar med, trots det saknas det tydliga riktlinjer för hur den ska organiseras. LÄS MER