Sökning: "Matilda Salminen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Salminen.

  1. 1. Barns påverkan av skärmtid - ur ett hälsoperspektiv

    Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Matilda Salminen; Cecilia Axelsson; [2019]
    Nyckelord :Children; infant; media use; screen time;

    Sammanfattning : Axelsson C & Salminen M. Barns påverkan av skärmtid. En systematisk litteraturstudie. Magisteruppsats i pediatrisk omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER