Sökning: "Matilda Sandahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Sandahl.

  1. 1. Anledningar till varför patienter inte går hem som planerat efter elektiv höftplastik

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Matilda Sandahl; Petra Carlsson Forslund; [2011]
    Nyckelord :Försenad hemgång; Artroplastik; Coxartros; Höftplastikoperation;

    Sammanfattning : Det finns 79 sjukhus i Sverige som utför total höftledsplastik. Ett sjukhus i Mellansverige opererar årligen 300 elektiva höftplastikoperationer. Syftet med studien var att undersöka hur stor andel av patienterna som inte går hem som planerat efter elektiv höftplastikoperation samt vilka orsaker som ligger bakom detta. LÄS MER