Sökning: "Matilda Sandberg"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Matilda Sandberg.

 1. 1. Dolda budskap : en normkritisk granskning av läroböcker i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Matilda Sandberg; Elin Dahlgren; [2019]
  Nyckelord :Idrottsundervisning; läroboksanalys; diskursanalys; idrott och hälsa; normer; intersektionellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Läroböcker innehar idag en central roll i skolans undervisning. Vi menar att det därför är synnerligen viktigt att dessa granskas så att vi får kännedom om vilka normer och värderingar som förmedlas, samt hur de förhåller sig till det som skolans värdegrund förespråkar. LÄS MER

 2. 2. Career drivers among junior auditors in Sweden : Exploring differences between men and women

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Matilda Darhult; Mathilda Sandberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kan ett fel också vara rätt? : En analys av icke godtagbara elevtexter från det nationella provet i svenska för årskurs 3, år 2012-2014.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Kristin Sandberg; Matilda Vedin; [2018]
  Nyckelord :Svenska; Nationella prov; Bedömning; Faktatext; Textanalys;

  Sammanfattning : Studien har syftat till att utifrån två separata analysmodeller analysera icke godtagbara elevtexter från det nationella provet i svenska, gällande delprov H, som behandlar faktatexter, för åren 2012–2014. I studiens första analysmodell synliggörs vilka brister elevtexterna innehåller utifrån lärarens bedömning samt hur de kan kategoriseras utifrån fyra valda kategorier; ämnesspecifika ord, faktafel, innehållet framgår inte tydligt/blir begripligt och återger inte efterfrågade information. LÄS MER

 4. 4. Det brokiga bråket! : - En kvalitativ undersökning om elever med olika härkomst beträffande deras användning av representationsformer vid beräkning av bråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Lisa Axelsson; Matilda Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Bråk; matematik; representationsformer; utländsk härkomst; årskurs 6;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka elevers användning av matematiska representationsformer inom området bråk. Studien syftar även till att undersöka vilka skillnader det finns mellan elever utifrån deras härkomst med avseende på deras val av representationsformer. LÄS MER

 5. 5. Hot och våld på en akutmottagning : En litteraturöversikt ur sjuksköterskors perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Karin Björk; Matilda Sandberg; [2018]
  Nyckelord :hot; våld; aggressivitet; sjuksköterska; upplevelse; akutmottagning;

  Sammanfattning : Både globalt och inom Sverige har hot och våld inom hälso- och sjukvården ökat de senaste åren. Sjuksköterskor är en yrkesgrupp som arbetar nära patienter, och tillhör därför en riskgrupp för att utsättas för hot och våld. Identifierade riskfaktorer är långa väntetider samt patientens fysiska och psykiska tillstånd. LÄS MER