Sökning: "Matilda Sandberg"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Matilda Sandberg.

 1. 1. Hyra kläder : utforskar den erfarna konsumentens upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Kathrin Karlsson; Matilda Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Collaborative Consumption; Clothing Rentals; Consumer Experiences; Social Exchange Theory; Kollektiv Konsumtion; Kläduthyrning; Konsumentupplevelsen; Social Exchange Theory.;

  Sammanfattning : Att hyra kläder är ett fenomen som fått ökat intresse de senaste åren. Inte minst i forskningen där det visat sig komma med miljömässiga fördelar. Kläduthyrning är en form av cirkulär ekonomi och ett svar på textilindustrins negativa miljöpåverkan och dess linjära arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering i fritidshemmets verksamhet : Fritidshemslärarens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Silvana Katerine Serey; Matilda Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Fritidshemslärare; Fritidslärare; Lärare i fritidshem; Fritidshem; Digitalisering; Digitala verktyg; Digital kompetens; Lärarperspektiv;

  Sammanfattning : Målet med studien är att undersöka digitaliseringen i fritidshemmets verksamhet ur fritidshemslärarens perspektiv. Frågeställningarna som besvaras är: Vilka möjligheter uppfattar fritidshemslärarna med digitaliseringen i fritidshemmets pedagogiska verksamhet? Samt vilka begränsningar uppfattar fritidshemslärarna med digitaliseringen i fritidshemmets pedagogiska verksamhet?  Studien utgår från en kvalitativ fenomenografisk metodansats där empirin har samlats in genom individuella semistrukturerade intervjuer med fenomenografisk metodansats. LÄS MER

 3. 3. Dolda budskap : en normkritisk granskning av läroböcker i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Matilda Sandberg; Elin Dahlgren; [2019]
  Nyckelord :Idrottsundervisning; läroboksanalys; diskursanalys; idrott och hälsa; normer; intersektionellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Läroböcker innehar idag en central roll i skolans undervisning. Vi menar att det därför är synnerligen viktigt att dessa granskas så att vi får kännedom om vilka normer och värderingar som förmedlas, samt hur de förhåller sig till det som skolans värdegrund förespråkar. LÄS MER

 4. 4. Career drivers among junior auditors in Sweden : Exploring differences between men and women

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Matilda Darhult; Mathilda Sandberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kan ett fel också vara rätt? : En analys av icke godtagbara elevtexter från det nationella provet i svenska för årskurs 3, år 2012-2014.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Kristin Sandberg; Matilda Vedin; [2018]
  Nyckelord :Svenska; Nationella prov; Bedömning; Faktatext; Textanalys;

  Sammanfattning : Studien har syftat till att utifrån två separata analysmodeller analysera icke godtagbara elevtexter från det nationella provet i svenska, gällande delprov H, som behandlar faktatexter, för åren 2012–2014. I studiens första analysmodell synliggörs vilka brister elevtexterna innehåller utifrån lärarens bedömning samt hur de kan kategoriseras utifrån fyra valda kategorier; ämnesspecifika ord, faktafel, innehållet framgår inte tydligt/blir begripligt och återger inte efterfrågade information. LÄS MER