Sökning: "Matilda Schellenberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Schellenberg.

  1. 1. Vem får ansvaret? – En analys av principen om aktieägares frihet från personligt ansvar

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Matilda Schellenberg; [2018]
    Nyckelord :Associationsrätt; Konkurrensrätt; Arbetsrätt; Labour Law; Miljörätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Framställningen undersöker två motstående intressen, behovet av välfungerande ansvarsregler för företag och det begränsade ansvaret för aktieägare i aktiebolag. Syftet med framställningen är att framställa principen om aktieägares frihet från personligt ansvar i ett brett perspektiv. LÄS MER