Sökning: "Matilda Sjökvist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Matilda Sjökvist.

 1. 1. Samsjuklighetens dilemma - Erfarenheter och upplevelser av vård och behandling för samsjuklighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Cecilia Ivarsson; Matilda Sjökvist; [2020]
  Nyckelord :Comorbidity; substance abuse; mental illness; empowerment; self-determination; stigma; power; Samsjuklighet; missbruk; psykisk ohälsa; egenmakt; självbestämmande; stigma; makt;

  Sammanfattning : People with substance abuse problems may also have some form of mental illness. This is called to suffer from comorbidity. Previous research shows the importance of that these individuals get help and support for both problems at the same time. LÄS MER

 2. 2. Hästars liggbeteende i aktiv grupphästhållning : komparativ studie mellan ligghallar med olika stora liggytor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Matilda Sjökvist; [2019]
  Nyckelord :häst; liggbeteende; grupphästhållning; hästvälfärd;

  Sammanfattning : In the wild, horses live in smaller groups together in a herd. They spend most of the day feeding. One of many reasons why people choose to house their horses in different group-housing systems is because it is good for the horse’s welfare. LÄS MER

 3. 3. Ett komplext samhällsfenomen i sin linda

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Matilda Gustafsson; Sara Sjökvist; [2014-06-25]
  Nyckelord :Hälsoism; kvalitativ innehållsanalys; innehållsanalys; ortorexia nervosa; samhällsfenomen;

  Sammanfattning : Begreppet ortorexia nervosa har uppmärksammats inom både forskning och mediaoch framstår vara ett svårdefinierat begrepp under utveckling. Den kunskap ochinformation som förmedlas gällande fenomenet kan komma ha stor betydelse förmånga inom framförallt hälso- och träningsbranschen och idrottsrörelsen. LÄS MER