Sökning: "Matilda Stålberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Stålberg.

  1. 1. "Man blir ju handikappad om man inte kan använda sig av internet." - En kvalitativ undersökning av äldres upplevelse av hinder med användningen av internet.

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

    Författare :Emma Kandelid; Matilda Stålberg; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER