Sökning: "Matilda Strand"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Matilda Strand.

 1. 1. Den jämställda, icke-diskriminerade förskolan och dess pedagogiska ledare En kvalitativ intervjustudie om rektorers tal om och konstruktioner av arbete med jämställdhet och likabehandling i förskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Matilda Strand; [2021-09-23]
  Nyckelord :arbete med jämställdhet; Likabehandling; plan mot diskriminering och kränkande behandling; Förskola;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande studie är att granska rektorers tal om och konstruktioner av jämställdhet och likabehandling, det utförda praktiska arbetet samt vilka likheter och skillnader som blev synliga i dessa utsagor för att få syn på återkommande representationer av problem.Teori: Det teoretiska ramverk som omgärdar studiens är feministisk poststrukturalism, intersektionalitet och diskursanalys med fokus på makt och språket som handlande verktyg. LÄS MER

 2. 2. Vad berättas om arbete med jämställdhet inom det utbildningspedagogiska fältet för yngre barn? En systematisk forskningsöversikt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Matilda Strand; [2020-07-03]
  Nyckelord :pedagogisk verksamhet för yngre barn; Förskola; jämställdhetsarbete; jämställdhet; genus; pedagogik; normkritisk pedagogik; kön; identitet;

  Sammanfattning : Within pedagogical education for young children both nationally and internationally, work isconducted on issues of equality, equity and gender identity. In terms of activities around the world, Swedish preschool are in many ways unique when it comes to equality work. LÄS MER

 3. 3. Akademisk självtillit och prestationsmotivation: En experimentell studie med PETTLEP-inspirerad simulering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Matilda Granqvist; Stian Strand Strømmen; [2020]
  Nyckelord :prestationsmotivation; akademisk självtillit; självbestämmandeteorin; teorin om målorienterad motivation; PETTLEP; simulering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Academic self-efficacy and achievement motivation has been identified as important sources of more joy, less anxiety and better achievement in an academic context. The purpose of the following study was to investigate the relationship between academic self-efficacy and achievement motivation, and to investigate whether self-efficacy and achievement motivation can be enhanced by means of a PETTLEP-inspired simulation in an academic context. LÄS MER

 4. 4. The gender gap in agricultural productivity- A case study of rice farming in the River Delta Valley in Senegal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Matilda Strand; [2019]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : In Senegal, rice plays a crucial role in combating food insecurity since it is one of the most consumed staple crops. Despite this, national rice-production is insufficient in relation to the domestic demand, making Senegal one of West Africa’s most import-dependent countries in rice. LÄS MER

 5. 5. Anhörigas upplevelser när en närstående med demenssjukdom flyttar till särskilt boende

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Elma Delimehic; Matilda Strand; [2017]
  Nyckelord :Dementia; spouses; children; nursing home; experiences; transition; Demens; makar; barn; särskilt boende; upplevelser; transition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler människor insjuknar i någon form av demenssjukdom. Det medför att även anhöriga till personer med demenssjukdom stiger i antal. Anhöriga ser det ofta som naturligt att vårda en familjemedlem, men när bördan blir för tung sker ofta en flytt till ett särskilt boende. LÄS MER