Sökning: "Matilda Strid Bomander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Strid Bomander.

  1. 1. Alfons Åberg ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Matilda Strid Bomander; [2017]
    Nyckelord :bilderböcker; förskola; innehållsanalys; anknytningsmönster; anknytningsteori;

    Sammanfattning : Användning av bilderböcker är vanligt förekommande på förskolor och är med och bidrar till hur barn uppfattar världen. Därför kan det tänkas viktigt att pedagoger är medvetna om vad olika bilderböcker förmedlar för syn till barnen. LÄS MER