Sökning: "Matilda Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden Matilda Svensson.

 1. 1. Technology Acceptance in the Age of Mobile Applications

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Svensson; Siri Nygren; Emily Sundqvist; [2023]
  Nyckelord :Digitalisation; Mobile Apps; Technology Acceptance Model TAM ; Retail App Adoption; IKEA.; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate the factors that affect the technology acceptance of retail apps and elaborates on the Technology Acceptance Model (TAM) through an in-depth, single case study on IKEA. The case study provides the research with the crucial aspect of the customer's perception of the app and extends the framework through the practical adoption of apps. LÄS MER

 2. 2. Videomöten i patientkontakter : En intervjustudie om distriktsköterskors erfarenheter i primärvården

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Åsa Svensson; Matilda Johansson; [2023]
  Nyckelord :Communication; district nurse; person-centred care; primary care; video meetings; Distriktssköterska; kommunikation; personcentrerad vård; primärvård; videomöten;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Världens ökande befolkning i kombination med vårdens tillgänglighetsbrist skapar behov av omstrukturering av vårdens resurser. Vårdens digitalisering kan erbjuda patienter större egenkontroll, bättre tillgänglighet samt större valfrihet. LÄS MER

 3. 3. Bostadsgården som ekologisk och social arena : Ett gestaltande projekt om implementering av gröna element och sociala mötesplatser på bostadsgården

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Matilda Svensson; Sofie Sköld; [2023]
  Nyckelord :fysisk planering; ekologisk hållbarhet; social hållbarhet; ekosystemtjänster; sociala mötesplatser; bostadsgård;

  Sammanfattning : Flera av de höghusområden som byggdes under miljonprogrammet har kritiserats för sin bristfälliga utformning och närapå bortglömda utemiljöer. Flera av gårdarna saknar sociala mötesplatser anpassade för de människor som bor i områdena idag, vilket minskar möjligheten till social interaktion mellan de boende. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av att leva med tetra- eller paraplegi till följd av trauma : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Ottilia Spångberg; Matilda Svensson; [2023]
  Nyckelord :paraplegia; patient experiences; physical trauma; spinal cord injury; tetraplegia; fysiskt trauma; paraplegi; patienters upplevelser; ryggmärgsskada; tetraplegi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att drabbas av en ryggmärgsskada till följd av trauma innebär ofta en stor livsomställning. Det är vanligt med både fysiska och psykiska sekundära hälsoeffekter hos personer med ryggmärgsskada och dessa patienter är ofta mer sårbara för flera olika ohälsotillstånd. LÄS MER

 5. 5. Increasing Supply Chain Sustainability Performance through Suppliers : Increasing Supply Chain Sustainability Performance through Suppliers

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Yunyi Xu; Matilda Svensson Duric; [2023]
  Nyckelord :Environmental Sustainability; Environmental Sustainability Performance; Supply Chain; Supply Chain Management; Supplier; Supplier Management; Performance;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to explore how a multinational company in the automotive industry manages its suppliers in order to increase the environmental sustainability performance of its supply chain. To fulfill this purpose, a research question has been established: 1. LÄS MER