Sökning: "Matilda Wanngård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matilda Wanngård.

  1. 1. "En klients önkemål kan vara ett hinder i arbetet" : en studie om individuella bedömningar inom socialtjänstens enhet för ekonomiskt bistånd

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

    Författare :Matilda Wanngård; [2016]
    Nyckelord :financial assistance; self- sufficiency; individual assessments; discretion; street-level bureaucracy; obligatory activation; ekonomiskt bistånd; försörjningsstöd; självförsörjning; individuella bedömningar; handlingsutrymme; frontlinjebyråkrati; aktiveringskrav;

    Sammanfattning : Abstract This paper is a peer-review about social workers´ experiences and descriptions of making individual assessments of their unemployed clients when working toward self-sufficiency and eventual obstacle for making them. The paper also deals with how social workers prioritize their work tasks. LÄS MER