Sökning: "Matkurir"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Matkurir.

  1. 1. Matkurir – när algoritmer leder vägen En studie om att handskas med problem och svåra förutsättningar i det (o)moderna plattformsarbetet matkurir

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Madelene Ruthberg; [2021-03-30]
    Nyckelord :Matkurir; Plattformsekonomi; Cykelbud; Värdighet; Maktresurser; Sorti; Protest; Olydnad; Motstånd;

    Sammanfattning : Studien handlar om arbetet matkurir. Arbetet organiseras via sofistikerade IT system, ochsom sådant är det ett relativt nytt fenomen på svensk arbetsmarknad. Matkurir tillhör denplattformsbaserade arbetsmarknaden. LÄS MER