Sökning: "Mats Erik Eller"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mats Erik Eller.

  1. 1. Självskattning i matematik : - En analys

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Matematik och matematisk statistik

    Författare :Mats-Erik Danielsson; [2007]
    Nyckelord :Genus; prestation; självförtroende;

    Sammanfattning : I flera stora jämförande undersökningar av elever i olika länder har det framkommit att svenska elever har lågt självförtroende i ämnet matematik och detta gäller i synnerhet tjejerna. Syftet med min undersökning har varit att fördjupa mina kunskaper om självskattningens betydelse. LÄS MER