Sökning: "Mats Hedlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mats Hedlund.

  1. 1. LOK-stödet : En studie av hur idrottsföreningar upplever statens ekonomiska stöd till bredd- och ungdomsidrotten.

    Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Jacob Hedlund; Mats Kärrström; [2005]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studien avser att undersöka hur idrottsföreningar upplever LOK-stödet. Följande frågeställningar har valts för att uppfylla syftet: • Hur fördelas det statliga LOK-stödet i föreningarna? • Hur anser föreningarna att arbetet med aktivitetskort fungerar? • Vad betyder LOK-stödet för föreningarna? • Anser föreningarna att LOK-stödet är ett rättvist system för att fördela pengar till ungdomsidrotten? • Finns det någon skillnad mellan stora föreningar (>500 medlemmar) och små föreningar (<50 medlemmar)? Metod Studiens mätinstrument utgjordes av enkäter och omfattar 2000 slumpvis utvalda svenska idrottsföreningar som uppbådar statligt LOK-stöd. LÄS MER