Sökning: "Mats Jönsar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mats Jönsar.

  1. 1. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av att utföra bröstkompressioner med mekaniskt hjälpmedel : en kvalitativ intervjustudie

    Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

    Författare :Erika Greijer; Mats Jönsar; [2018]
    Nyckelord :Ambulance nurse; Out-of-hospital cardiac arrest; Mechanical chest compression; Prehospital emergency care; Experiences; Ambulanssjuksköterska; Hjärtstopp utanför sjukhus; Mekaniska bröstkompressioner; Ambulanssjukvård; Upplevelser;

    Sammanfattning : En person som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus är beroende av att skyndsamt erhålla högkvalitativ hjärt-lungräddning för bästa möjliga förutsättningar till överlevnad. Bröstkompressioner behöver utföras med få avbrott för att anses högkvalitativa. LÄS MER