Sökning: "Mats Rönnqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mats Rönnqvist.

  1. 1. Artificiell Intelligens inom medicinsk bilddiagnostik : En allmän litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :Mats Rönnqvist; Magnus Johansson; [2019]
    Nyckelord :Artificial Intelligence; AI; Deep Learning; Machine Learning; CADe; CADx; Artificiell Intelligens; AI; djupinlärning; maskininlärning; CADe; CADx;

    Sammanfattning : Bakgrund: Artificiell Intelligens (AI) kommer in i vårt samhälle och våra hem i allt större utsträckning. Inom sjukvården och radiologin kan AI utgöra ett hjälpmedel för både radiologer och röntgensjuksköterskor i deras profession. LÄS MER