Sökning: "Mats Rehnholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mats Rehnholm.

  1. 1. Vätskekylaggregat : Optimering med Advanced Process Control

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

    Författare :Mats Rehnholm; [2020]
    Nyckelord :COP; liquid cooler; SCADA; regressionsanalys; building automation; COP; vätskekylaggregat; SCADA; regressionsanalys; fastighetsautomation;

    Sammanfattning : Den pågående globala klimatförändringen innebär att vi behöver minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären för att inte äventyra kommande generationers möjlighet att leva på jorden. Där har energieffektivisering blivit allt viktigare för företag för att minska utsläppen av växthusgaser vilket även innebär att man blir konkurrens­kraftig på marknaden. LÄS MER