Sökning: "Matte Bild"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Matte Bild.

 1. 1. Relationen mellan bild och skrift i matematikläromedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linus Feli; [2021]
  Nyckelord :Sociosemiotik; semiotiska resurser; multimodalitet; bildstöd; dyslexi;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur multimodala två läromedel för årskurs tre är.Läromedlena som ska undersökas är Mera favorit matematik 3B och Matte direkt safari 3B. En faktori denna underökning är hur elever med dyslexi använder sig av bildstöd. LÄS MER

 2. 2. LES modelling of spray combustion

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Arvid Åkerblom; [2021]
  Nyckelord :Gas Turbine; CFD; Large Eddy Simulation; Lagrangian Particle Tracking; Chemical Kinetics; Reaction Mechanism; Combustion; OpenFOAM; CHEMKIN; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Computational fluid dynamics is a powerful method for understanding the flow and combustion that occurs inside aircraft engines and will be a key tool in the transition from conventional fossil-based fuel to sustainable alternatives. Because conventional fuels have been more widely researched, an attempt at simulating the combustion of alternative fuels should be preceded by the development of a method that is capable of accurately simulating the combustion of a conventional fuel. LÄS MER

 3. 3. När undervisningen leder till flow : En undersöking om likheterna och skillnaderna mellan skolämnena bild och matematik som påverkar flow

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Cristian Sotomayor; [2021]
  Nyckelord :Flow-teori; sociokulturellt perspektiv; motivation; kunskapstraditioner; bildämnet; matteämnet;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att öka förståelsen och upptäcka skillnader över faktorer som lärare inom skolämnena bild och matematik menar påverkar flow i undervisningen. Studien använder flow-teori samt sociokulturellt perspektiv som teoretiska verktyg där data har samlats in genom enkäter och intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Hur speglas normer i matematik? : En läromedelsanalys av tre matematikläromedel i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Marcus Blom; Linnéa Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Matematik; Läromedelsanalys; Normer; Genus; Etnicitet; Familjekonstellation; Årskurs 6;

  Sammanfattning : Syfte med denna studie är att undersöka hur genus, etnicitet och familjekonstellationer framställs i tre utvalda matematikläromedel i grundskolans årskurs 6 och konkretiseras genom två frågeställningar: Vilken fördelning av genus, etnicitet och familjekonstellationer finns i de tre utvalda matematikböckerna? samt Hur framställs genus, etnicitet och familjekonstellationer i de tre utvalda matematikböckerna?. Studien utgår från ett normkritiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv där en läromedelsanalys av bild och text från de två första kapitlen i matematikläroböckerna Matematik Alfa, Matte Direkt Borgen 6A samt Mera Favorit Matematik 6A har granskats. LÄS MER

 5. 5. Matematikläroböcker och genus : En läromedelsanalys ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Tone Larsson Smedkvist; [2021]
  Nyckelord :compulsory school; gender; gender equality; mathematics; textbooks analysis; genus; grundskolan; jämställdhet; läroböcker; läromedelsanalys; matematik;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra med kunskap kring matematikläroböcker utifrån ett genusperspektiv. Detta genom att undersöka i vilken grad flickor, kvinnor, pojkar och män representeras i läroböckerna samt hur de framställs genom att se till de benämningar och aktiviteter de tillskrivs. LÄS MER