Sökning: "Matteuseffekten"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Matteuseffekten.

 1. 1. Tyst läsning i skolan. Observationer och intervjuer av elever i årskurs 3

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maria Malmgren; Åsa Rasmussen Larsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckelord: Tyst läsning, läsutveckling, läs- och skrivsvårigheter, The simple view of reading, Matteuseffekten. AbstractTitel: Tyst läsning i skolan – observationer och intervjuer av elever i årskurs 3. LÄS MER

 2. 2. Pojkars och flickors läsning : En litteraturstudie om pojkars och flickors läsförmåga, läsintressen och läsvanor

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för språk och litteratur; Linköpings universitet/Avdelningen för språk och litteratur

  Författare :Lisa Perneby; Olivia Edinius; [2017]
  Nyckelord :läsning; internationella läsundersökningar; läsförmåga; läsvanor; genus;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien är att redogöra för vad forskningen säger om pojkars och flickors läsförmåga, läsvanor och läsintresse samt vilka skillnader som finns mellan könen. Syftet med litteraturstudien är även att belysa eventuella skillnader mellan pojkars och flickors läsning och vad dessa skillnader beror på. LÄS MER

 3. 3. "Att älska att läsa" : en studie om olika professioners samverkan för att öka barns läslust

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Solveig Lidén; [2016]
  Nyckelord :Läslust; lustläsning; läsmiljö; läsmotivation; läsförståelse; textsamtal; högläsning;

  Sammanfattning : Syftet med mitt självständiga arbete är att bidra med kunskap om hur läslusten kan ökas hos elever i de tidiga skolåren. PISA och PIRLS-undersökningar under 2000-talet visar på att läsförmågan hos unga har minskat. Den försämrade läsförmågan innebär att de ungas möjlighet till läsupplevelser begränsas. LÄS MER

 4. 4. Hur får man ett stort ordförråd? : Lärares syn på sina elevers ord- och begreppsutveckling i årskurs 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Linda Söderman; [2015]
  Nyckelord :ordförråd; ordinlärning; begreppsinlärning; läsundervisning;

  Sammanfattning : Det här arbetet handlar om hur lärare i årskurs 2 ser på sina elevers ord- och begreppsutveckling, framföralltelever som kan tänkas komma från språkligt svaga miljöer, och hur det påverkar både deras läsinlärning ochkommande läsförståelse. I vårt textbaserade samhälle är det av stor vikt att vara litterat. LÄS MER

 5. 5. Läsa med självförtroende : En fallstudie om hur lärare arbetar för att motverka Matteuseffekten

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sofia Jonesjö; [2015]
  Nyckelord :Lässvårigheter; motivation; Matteuseffekten; självförtroende; självbild; korttidsminne;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate how a teacher and a special education teacher cooperate to prevent a pupil with reading difficulties from ending up in the vicious circle of the Matthew effect, and to find out how a pupil with reading difficulties experiences his or her reading situation. This case study is based on a phenomenological perspective whereby qualitative interviews illuminate a commonly occurring problem in today’s schools. LÄS MER