Sökning: "Matthew Riley"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matthew Riley.

  1. 1. Anpassning av undervisning vid gymnasieskolans olika program : En jämförelse av lärarnas arbete vid högskoleförberedande- och yrkesprogram

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

    Författare :Matthew Riley; Leif Eriksson; [2014]
    Nyckelord :didaktik; infärgning; engelska; svenska;

    Sammanfattning : I denna studie vill vi undersöka hur lärare i ämnena svenska och engelska anpassar sin undervisning för högskoleförberedande- respektive yrkesprogram på gymnasieskolan. Vi har valt att intervjua fyra lärare som undervisar i kurserna Svenska 1 och Engelska 5 på båda programkategorierna under pågående läsår. LÄS MER