Sökning: "Matthias Eliasius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Matthias Eliasius.

  1. 1. Den dynamiska processen som formar värderingen av startup- och tillväxtbolag - vid en första investering av growth- och venture capital bolag

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Simon Andersson; Matthias Eliasius; [2021-07-01]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund: Det finns flertalet databaser som tillhandahåller data gällande investeringar somsker av growth- och venture capital bolag i startup bolag samt på vilken värdering investeringenär genomförd på. Dock saknas det studier avseende den dynamiska processen, självaförhandlingen, som leder till att startupbolag och investerarna slutligen kommer fram till engemensam värdering. LÄS MER