Sökning: "Mattias Arnesson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Mattias Arnesson.

 1. 1. Influencers, ett fenomen med många ansikten : En kvalitativ studie om hur unga personer konstruerar influencers

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mattias Arnesson; Frida Burhan; [2019]
  Nyckelord :Influencers; social media; discourse psychology; adolescent.; Influencers; sociala medier; diskurspsykologi; ungdomar.;

  Sammanfattning : Influencer utnämndes, av Språkrådet och Språktidningen, som nyord 2016. Fenomenet har sedan dess befunnit sig i blickfånget för vetenskapliga studier, årsrapporter och för det mediala landskapet i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Interpreting Dominance: A Teleological Analysis of a Dominant Position in Article 102 TFEU and the Interplay with Economic Theory

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Mattias Arnesson; [2018]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : EU competition law, and Article 102 TFEU, strives to prevent the distortion of competition. According to economic theory, a free market economy where resources are allocated through competition can generally be expected to increase the total utility of society. LÄS MER

 3. 3. Talerätt i LOU-mål - En ändamålsenlig reglering eller ej?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Mattias Arnesson; [2015]
  Nyckelord :Offentlig rätt; EU-rätt; Lag om offentlig upphandling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Statliga och kommunala myndigheter inköp av byggentreprenader, varor, tjänster och byggkoncessioner måste föregås av ett upphandlingsförfarande enligt Lag om offentlig upphandling (2007:1091). En leverantör som inte anser att myndigheten agerat korrekt kan ansöka om överprövning i förvaltningsdomstol av upphandlingen eller ett avtal som myndigheten ingått enligt 16 kap. LÄS MER