Sökning: "Mattias Eklöw"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mattias Eklöw.

  1. 1. Marknaden för gymnasial utbildning och dess problematik

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten

    Författare :Mattias Eklöw; Marcus Eriksson; [2015]
    Nyckelord :Marknaden för gymnasial utbildning och dess problematik;

    Sammanfattning : När friskolereformen i Sverige infördes 1992 blev marknaden för gymnasial utbildning konkurrenssatt. Med nya möjligheter för friskolor att bedriva gymnasial utbildningsverksamhet var statens förhoppningar att elevers preferenser bättre kunde bemötas och att resursanvändningen effektiviserades. LÄS MER