Sökning: "Mattias Facchini"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mattias Facchini.

  1. 1. Är ny eller gammal regionalism vägen framåt? : -En kvalitativ undersökning om Ansvarskommitténs balansgång mellan demokrati- och ekonomivärden

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

    Författare :Mattias Facchini; [2010]
    Nyckelord :regionalism; nyregionalism; gammalregionalism; ansvarskommittén; statsvetenskap;

    Sammanfattning : In May 2007 a committee called ‘’Ansvarskommittén’’, assembled by the Swedish government, came with a proposal of changing the Swedish regional structure. The committee which consisted of representatives from all the sitting parties in the parliament proposed that the present regional structure consisting of 20 county council districts and 21 counties would be reduced to between 6-9  regions called ‘’regionkommuner’’. LÄS MER