Sökning: "Mattias Flodén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mattias Flodén.

 1. 1. Prototyping a wireless ECG system with an automatically tunable notch filter.

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Signaler och System

  Författare :Mattias Flodén; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis an electrocardiography (ECG) prototype is developed that wireless transfer the ECG measurements to an Android smartphone. The prototype consist of two printed circuit boards (PCBs), an Android smartphone and an automatically tunable notch filter. LÄS MER

 2. 2. Idrott och hälsa - ett ämne för alla?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Pontus Ericsson; Mattias Flodén; [2010-07-01]
  Nyckelord :Idrott och Hälsa; styrdokument; förhållningssätt; motivation; omotiverade elever; fysik inaktivitet och förändring;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med vår studie är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa i grundskolans senare år, förhåller sig till elever som inte deltar i den ordinarie undervisningen samt vilka metoder lärarna använder sig av för att få med sig eleverna.Vi har i föreliggande studie särskilt inriktat oss för följande frågeställningar: Hur förhåller man sig som lärare i idrott och hälsa till elever som inte deltar i den ordinarie undervisningen och uppfattar man dem som ett problem?Hur motiverar läraren dem att delta och vilket innehåll och arbetssätt använder man sig av?Hur har läraren i idrott och hälsa förändrat sin uppfattning kring dessa elever över tid?Metod: I föreliggande studie har undersökningsmetoderna varit av både en kvantitativ och kvalitativt inriktad ansats där datainsamling och analys syftar till att öka förståelsen för de fenomen som studeras. LÄS MER