Sökning: "Mattias Gamlén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mattias Gamlén.

  1. 1. RR 22 vs ny IAS 1 - en jämförelsestudie

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Mikael Dahlgren; Mattias Gamlén; [2003]
    Nyckelord :RR 22; IAS 1; Utkast; Finansiella rapporter; Jämförelse; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande uppsats är att göra en jämförelse mellan RR 22 och IASB: s utkast till ny IAS 1, samt analysera och diskutera vad skillnaderna kom-mer att få för konsekvenser för de finansiella rapporterna. Metod: För att kunna uppfylla vårt syfte med föreliggande uppsats har vi använt oss av en kvalitativ metod. LÄS MER