Sökning: "Mattias Karlgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mattias Karlgren.

  1. 1. Avräkningsordningen idag och imorgon : Är 9 kap. 5 § HB i behov av reform?

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

    Författare :Mattias Olsson; [2016]
    Nyckelord :Avräkningsordningen; Handelbalken; 9:5 HB; HB; avräkning; skulder; valrätt; avräkningsordning; destination; destinationsrätt;

    Sammanfattning : Om en gäldenär har fler än en skuld till samma borgenär och betalar ett belopp som inte är stort nog att täcka samtliga skulder, uppstår frågan på vilken av skulderna betalningen ska avräknas. Vad gäller frivillig betalning regleras situationen av 9 kap. LÄS MER