Sökning: "Mattias Lee"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mattias Lee.

  1. 1. Gotik och komik -En diskussion om genre

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Simon Olsson; [2019]
    Nyckelord :Genre; Gothic; comic Gothic; A. Lee Martinez; genre analysis; close reading;

    Sammanfattning : This bachelor thesis discusses the concept of genre and the comic Gothic. It is an attempt to demonstrate the conflicts rooted in "genre" by discussing several scholars, such as Alistair Fowler and Mattias Fyhr with their works Kinds of Literature and De mörka labyrinterna respectively, and then problematise the "Gothic" as a genre and as a concept. LÄS MER