Sökning: "Mattias Lij"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mattias Lij.

  1. 1. En modell för att kostnadseffektivt öka produktionen inom aluminium-bearbetning

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

    Författare :Mattias Lij; [2013]
    Nyckelord :Productivity; process improvement; systemekonomi; produktivitet;

    Sammanfattning : The purpose of this study is from a case study develop a model that aims to cost effectively improve productivity in a manufacturing production process. The study highlights the importance of having knowledge about customer needs and using a holistic process perspective when improving productivity to identify the relations between the process stations and by this find problems that cause waste and losses in productivity. LÄS MER