Sökning: "Mattias Lundman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mattias Lundman.

  1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av hur medicinteknik inverkar på omvårdnaden : Intervjustudie från akutmottagning

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

    Författare :Mattias Lidbeck; [2011]
    Nyckelord :medicine technology; critical care unit; nurse; impact; medicinteknologi; akutmottagning; sjuksköterska; inverkan;

    Sammanfattning : Bakgrund: Medicintekniken blir bara mer avancerad för vart år. Sjuksköterskan använder medicintekniken dagligen i omvårdnaden. Patienten är ett subjekt, vilket betyder att den är mer än en kropp. Medicintekniken kan när den används på fel sätt av sjuksköterskan, ändra synen på patienten och göra den till ett objekt. LÄS MER