Sökning: "Mattias Wickström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mattias Wickström.

  1. 1. Business plan for Akero HB

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

    Författare :Mattias Holmgren; [2012]
    Nyckelord :Smartphone-app; application developer; business plan; taxi;

    Sammanfattning : Målet med detta arbete har varit att undersöka möjligheten att utveckla och formulera en affärsidé och undersöka affärsmöjligheterna för den Taxi Service och app som Jimmy Wickström och Nico Ghatoore utvecklar som en del i deras kandidatexamensarbete. Detta har undersökts genom att utveckla affärsidéer och affärsmodeller tillsammans med Nico och Jimmy och sedan ta fram en detaljerad affärsplan för dessa och testa den teoretiskt och se huruvida den håller måttet och verkar rimlig. LÄS MER