Sökning: "Matutsläpp"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Matutsläpp.

  1. 1. Direktfeedback för att uppmuntra till hållbar matkonsumtion

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Oliver Shin; Emil Clemedson; [2019]
    Nyckelord :Matutsläpp; Koldioxidutsläpp; Livsmedel; Ekofeedback; Direktfeedback; Digital beteendeförändring.;

    Sammanfattning : Globala utsläpp av växthusgaser blir ett allt mer allvarligt hinder för att uppnå stabilitet i miljön. Bland andra problem som transport och avskogning utmärker sig livsmedelsproduktion som en stor del av de totala utsläppet. I detta examensarbete presenteras resultaten av en miljöåterkopplingsstudie i samband med livsmedelsinköp. LÄS MER