Sökning: "Max Andreasson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Max Andreasson.

  1. 1. Kan intern marknadsföring skapa bättre förutsättningar för att nå en reklamkampanjs marknadsföringsmål? - En fallstudie av Svenska Statoil AB

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Henrik Andreasson; Stefan Malmborg; Max Holmberg; [2006]
    Nyckelord :Intern marknadsföring; gapanalys; agentteori; internal marketing matrix; personalperspektiv; reklamkampanj; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Uppsatsen ämnar beskriva den interna marknadsföring som finns mellan företagets ledning och dess personal före, under och efter en reklamkampanj. En analys av hur reklamkampanjers budskap och effektivitet kan förändras då teorierna om intern marknadsföring i högre grad implementeras i organisationen... LÄS MER