Sökning: "Max Lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Max Lärare.

 1. 1. Utomhuspedagogik inom matematik på grundskolan : En kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Evelina Dahl; Maria Max; [2020]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; utomhusmatematik; matematik; outdoor education; outdoor learning; mathematics; math;

  Sammanfattning : Sammanfattning Utomhuspedagogik är en arbetsmetod som har blivit alltmer aktuell i dagens undervisning. Matematikuppgifter som elever får ta del av vid utomhusundervisning ger en vardagsrelaterad kontext. Elever får lära-genom-att-göra, de får teori i klassrummet som de sedan kan arbeta praktiskt med utanför klassrummet. LÄS MER

 2. 2. Auktoritet och legitimitet : en kvantitativ studie om hot och våld mot lärare

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Janinne Sandström Oja; [2019]
  Nyckelord :lärare; hot; våld; skola; auktoritet;

  Sammanfattning : I denna studie har hot och våld mot lärare undersökts kvantitativt. Empirin består av enkätsvar från 287 lärare som arbetar i förskoleklass samt grund-och gymnasieskolan. Syftet med studien var att undersöka prevalensen av hot och våld som riktas mot lärare samt att diskutera lärares ställning som auktoriteter. LÄS MER

 3. 3. "Jag vet inte om mina elever hade haft samma betyg hos en annan lärare" : En kvalitativ intervjustudie kring det gemensamma yrkesspråket och lärares tolkningar av de graderande värdeorden i kunskapskraven

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Max Neij; Max Eidstam; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur lärare i den svenska skolan ser på tolkningsbarheten i ämnesplanen för idrott och hälsa och huruvida de finner de uppsatta ramarna som tillräckliga vid betygssättning i ämnet. Det decentraliserade betygssystemet i Sverige ger lärarna stor frihet och självständighet i arbetet, något som värderas högt av lärarnaE. LÄS MER

 4. 4. Låt oss prata om läxor - en studie om hur lärare med olika lång yrkeserfarenhet resonerar om läxor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lovisa Halldén; [2018-08-13]
  Nyckelord :läxor; lärare; erfarenhet; matematik; svenska;

  Sammanfattning : Det talas om samhällets ständiga utveckling och visst kan samtliga av oss vittna om samhällets framfart och progression i allmänhet. Likväl förekommer läxor som de alltid gjort, i skolans värld. Det finns inga regler angående brukandet av läxor, därav är det upp till varje lärare hur de väljer att tillämpa och utforma dem. LÄS MER

 5. 5. Lärares tankar om kristen etik. : En kvalitativ studie baserad på intervjuer gjorda på lärare angående deras syn på kristen etik i skolans värdegrund.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Leo Engqvist; [2018]
  Nyckelord :Christian ethics. School values. Interviews. Christian tradition. Rationality.;

  Sammanfattning : The aim of this paper was to explore how teachers perceive Christian ethics. All swedish schools are affected by the values Skolverket phrase as the values all school´s must follow. These values are displayed throughout the teachers profession. This paper addresses the following content: . LÄS MER