Sökning: "Max Määttä"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Max Määttä.

  1. 1. Hur de anställda som varumärkesbärare kan lyfta en hel organisation – En studie om Nespresso i Malmö

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

    Författare :Max Määttä; Linn Hansson; [2013]
    Nyckelord :Internal branding; Employee branding; Living the brand; Identification; Internt varumärkesarbete; Medarbetarvarumärket; Leva varumärket; Identifikation; Nespresso; Nestlé; Social Sciences;

    Sammanfattning : I dagens samhälle blir det allt viktigare för företag att differentiera sig från konkurrenter på marknaden. Inom servicebranschen innebär det en fördel om företagets medarbetare känner att de har en positiv anknytning till varumärket. LÄS MER