Sökning: "Max Moyell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Max Moyell.

  1. 1. Meningslös eller meningsfull? : En studie av notapparatens funktion för svenska börsbolag

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Måns Schultz; Max Moyell; [2020]
    Nyckelord :Noter; modell; modellutveckling; redovisning; funktion;

    Sammanfattning : Inledning: Forskningsområdet kring notapparaten och dess funktion är ett oerhört outforskat område trots dess långa historia och att den utgör en omfattande del av årsredovisningen. Tidigare studier inom redovisningsområdet kunde fragmentariskt påvisa att noter har möjligheten att fylla olika funktioner, vilket tillsammans med den begränsade kunskapen kring området gav upphov till en studie som utforskar dessa potentiella funktioner och området kring dem. LÄS MER