Sökning: "Max Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Max Nilsson.

 1. 1. Humankapital - en osynlig tillgång?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tim Karkkola Olsson; Max Nilsson; Ida Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Humankapital – en osynlig tillgång? Seminariedatum: 2022–06–03 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Tim Karkkola Olsson, Max Nilsson och Ida Pettersson Handledare: Elin Funck Fem nyckelord: humankapital, HRA, humankapitalredovisning, innehållsanalys, legitimitet Forskningsfrågor: Hur skiljer sig rapporteringen av humankapital åt mellan industriföretag och konsultföretag? Hur rapporteras humankapital? Hur kan skillnaden i rapportering av humankapital mellan branscherna förklaras? Syfte: Denna studie har som syfte att utvidga och uppdatera kunskapen om hur humankapital rapporteras av svenska företag genom en jämförelse av konsult- respektive industriföretag. Metod: Studien tar en explorativ och komparativ ansats med en kvalitativ forskningsstrategi. LÄS MER

 2. 2. A Carbon Capture Storage Solution for the Swedish Steel Industry : An Economic Analysis and Feasibility Evaluation

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Max Nettelbladt; Jacob Nilsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The cost of emission rights has increased significantly in recent years and is now almost at the 100-euro mark. By performing a cost analysis of the full Carbon Capture Storage (CCS) cycle and comparing it to the cost of emission rights, is it possible that CCS-technology is economically viable to implement today? This study was conducted in order to evaluate a possible CCS scenario for the Swedish steel industry. LÄS MER

 3. 3. "Om jag var Siri..." : En empirisk studie om pojkar och flickors text- och bildtolkning enskilt och i grupp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Max Nilsson; Julia Rydkvist; [2022]
  Nyckelord :literary discussion; literary understanding; gender differences; picture comprehension; group dynamics; litteratursamtal; textförståelse; könsskillnader; bildförståelse; gruppdynamik;

  Sammanfattning : Syftet med denna empiriska studie är att undersöka hur pojkar och flickor enskilt tolkar och i grupp diskuterar kring text- och normorienterande frågor, om sambandet mellan text och bild, deras innehåll och vad de kan förmedla. Det empiriska arbetet genomfördes genom observationer av litteratursamtalmed elever i årskurs 2. LÄS MER

 4. 4. Content Marketing i musikbranschen : En kvalitativ studie om hur majorbolag använder sociala medier i marknadsföringen av musik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Frida Jansson; Max Nilsson; Felicia Oudin; [2021]
  Nyckelord :Content Marketing; Major labels; Social Media; Segmentation; Electronic Word of Mouth; Word of Mouth; Viral Marketing; Influencer Marketing; Targeting;

  Sammanfattning : Digitalization in the music industry and the emergence of social media, has created opportunities to reach more potential music consumers. Companies are increasingly integrating through visual media such as photos and videos into their social media marketing content. LÄS MER

 5. 5. “Man vill kunna vara nära, visa att man är där, att man förstår” - En kvalitativ studie i sjukhuskuratorers upplevelse av förändringar i psykosociala samtal under coronapandemin.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Max Nilsson; Måns Malmgren; [2021]
  Nyckelord :Hospital social counselors; healthcare social work; counseling; Covid-19. Hälso- och sjukvårdskuratorer; socialt arbete inom hälso- och sjukvården; psykosociala samtal; Covid-19.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the experiences of change in hospital social counselors counseling with patients during the Covid-19 pandemic, based on the topics “use of digital tools” and “the use of infection control equipment and infection control in general”. Furthermore, the study seeks to understand how the change in work methods caused by the Covid-19 pandemic has affected the perceived effectiveness and functionality of social counseling in health care, from the point of view of the social counselor. LÄS MER